آیین نامه ها و نمونه قراردادها
  • آیین نامه ها
1- آشنایی با قوانین مشارکت عمومی -خصوصی                      

2- الزامات و محدویت های قوانین مشارکت                                 

3- ظرفیت های قانونی تامین منابع مالی                                           

4- دستورالعمل شرایط واگذاری طرح های تملک دارایی        

5- داوری در قراردادهای مشارکت عمومی -خصوصی          

6- آیین نامه اجرایی بند الف تبصره 19                                

7- آیین نامه اجرایی بند ب تبصره 19                                       
  • نمونه قراردادهای تیپ

     1- فرم خام اطلاعات و آمار                                                          

    2 - توافقنامه خام

    3- قرارداد همسان

     4- قرارداد مشارکتی

     5- قرارداد سرمایه گذاری ،ساخت بهره برداری و بهره برداری و مالکیت

     6- قرارداد سرمایه گذاری ، ساخت ، یهره برداری و انتقال

سوالات متداول

معاونت توسعه و مدیریت منابع کجا واقع شده است؟

لرستان - خرم آباد - خیابان معلم میدان شهید انوشیروان رضائی 0 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ساختمان شماره یک طبقه دوم معاونت توسعه

معاونت توسعه و مدیریت منابع شامل چه مدیریت های می باشد؟

1- مدیریت توسعه منابع انسانی "طبقه دوم در ساختمان شماره یک می باشد "

مدیریت توسعه و تحول اداری "طبقه دوم در ساختمان شماره یک می باشد "

مدیریت بودجه و پایش عملکرد"طبقه دوم در ساختمان شماره یک می باشد "

مدیریت امور مالی"طبقه دوم در ساختمان شماره یک می باشد "

مدیریت منابع فیزیکی و طرح های عمرانی "این ساختمان در ضلع جنوبی محوطه دانشگاه قرار دارد"

مدیریت پشتیبانی و امور رفاهی "این ساختمان جنب مسجد در محوطه ستاد دانشگاه قرار دارد."

 

روزهای ملاقات عمومی با معاون توسعه در چه روز های برگزار می شود؟

زمان ملاقات با معاون توسعه مدیریت و منابع در روز های دوشنبه ساعت 10 تا 11 صبح می باشدجهت هماهنگی با شماره 06633319480 با داخلی 270 تماس حاصل فرمائید

offer
انتقادات
و
پیشنهادات