معرفی مدیر توسعه سازمان و تحول اداری و شرح وظایف:

 نام و نام خانوادگی : سعید پورخداداد

 سمت : مدیر توسعه سازمان و تحول اداری

کارشناسی ارشد مدیریت

تلفن مستقیم :06633319480

تلفن داخلی:284

 

 

  شرح وظایف:

 •  تدوین برنامه عملیاتی سالیانه واحد بر اساس برنامه استراتژیک دانشگاه/ دانشکده
 •  برنامه ریزی برای اجرای برنامه های اصالح نظام اداری، توسعه و ترویج مفاهیم تحول در دانشگاه
 •  برنامه ریزی برای اجرای طرح تکریم ارباب رجوع و ارتقاء سطح خدمت رسانی به مراجعین دانشگاه  
 •  برنامه ریزی و استقرار نظام پیشنهادهای جهت بهره بردار ی از نظرات کارکنان و مردم در بهبود ارائه خدمات
 •  برنامه ریزی برای نهادینه کردن نظام برنامه ریزی عملیاتی در سطح دانشگاه/دانشکده
 •  استقرار و توسعه نظام جامع مدیریت دانش و یادگیری سازمانی در سطح دانشگاه/دانشکده
 •  تهیه پیشنهادهای بازنگری و اصلاح ساختار
 •  شرح وظایف واحدها و پستها ی سازمانی واحدها ی تابعه دانشگاه/دانشکده و ارسال به مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت متبوع
 •  بررسی و ارائه پیشنهادهای ادغام، انحالل و یا ایجاد واحدهای سازمانی به مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت متبوع
 • بررسی و ارائه پیشنهادهای حذف، ایجاد و تبدیل پستهای سازمانی موردنیاز واحدها ی تابعه به مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت متبوع
 • بررسی مسائل و مشکالت تشکیالتی واحدهای تابعه دانشگاه و ارائه راهکارهای مناسب و اصالحی به مرککز توسعه مدیریت و تحول اداری
 • بررسی موارد انتصاب و تغییر عنوان، ارتقاء رتبه و طبقه و احتساب مدرک تحصیلی و سوابق تجربی کارکنان شاغل در قالب کمیته های مربوط در دانشگاه/دانشکده
 • ارائه راهنمایی و مشاوره به واحدهای تابعه دانشگاه/دانشکده درباره اصالح، بهسازی و ارتقاء فرآیندها
 • مهندسی مجدد، تحلیل و طراحی سیستمها و روشها ی انجام کار با همکاهنگی و همکاری واحدها ی مرتبط.
 • تعیین و پیشنهاد اولویتهای اصالح روشها، رویه ها و فرآیندهای انجام کار در واحدها به شورا ی تحول اداری دانشگاه/دانشکده برای ارتقاء بهره وری، کارایی و رضایت ارباب رجوع و کاهش هزینه ها.

 

مسئولیت های اجرایی و  حرفه ­ای:

 •  معاون مدیر امور مالی دانشگاه

سوالات متداول

معاونت توسعه و مدیریت منابع کجا واقع شده است؟

لرستان - خرم آباد - خیابان معلم میدان شهید انوشیروان رضائی 0 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ساختمان شماره یک طبقه دوم معاونت توسعه

معاونت توسعه و مدیریت منابع شامل چه مدیریت های می باشد؟

1- مدیریت توسعه منابع انسانی "طبقه دوم در ساختمان شماره یک می باشد "

مدیریت توسعه و تحول اداری "طبقه دوم در ساختمان شماره یک می باشد "

مدیریت بودجه و پایش عملکرد"طبقه دوم در ساختمان شماره یک می باشد "

مدیریت امور مالی"طبقه دوم در ساختمان شماره یک می باشد "

مدیریت منابع فیزیکی و طرح های عمرانی "این ساختمان در ضلع جنوبی محوطه دانشگاه قرار دارد"

مدیریت پشتیبانی و امور رفاهی "این ساختمان جنب مسجد در محوطه ستاد دانشگاه قرار دارد."

 

روزهای ملاقات عمومی با معاون توسعه در چه روز های برگزار می شود؟

زمان ملاقات با معاون توسعه مدیریت و منابع در روز های دوشنبه ساعت 10 تا 11 صبح می باشدجهت هماهنگی با شماره 06633319480 با داخلی 270 تماس حاصل فرمائید

offer
انتقادات
و
پیشنهادات